Algemene voorwaarden

Deel 1. Algemeen

Artikel 1 – Definities en begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:

Degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met de hulpverlener.

Patiënt/Cliënt:

De natuurlijke persoon op wie de geneeskundige handelingen rechtstreeks betrekking hebben.

Hulpverlener:

De rechtspersoon die in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf een behandelingsovereenkomst sluit met de opdrachtgever.

Behandelingsovereenkomst:

De overeenkomst voor een geneeskundige behandeling waarbij de hulpverlener zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt.

Geneeskundige handelingen

 1. alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van raad, die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt met als doel hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan daarvan te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel deze verloskundige bijstand te verlenen;
 2. andere verrichtingen dan de onder a genoemde waaronder verrichtingen voor cosmetische doeleinden, gedaan door een arts of tandarts in die hoedanigheid en die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt;
 3. de verpleging en verzorging in het kader van de verrichtingen onder a en b;
 4. het zorgen voor de materiële omstandigheden waaronder de verrichtingen onder a en b kunnen worden uitgevoerd;
 5. geen geneeskundige handelingen als bedoeld onder a en b zijn handelingen:

– op het gebied van de artsenijbereidkunst verricht door een gevestigd apotheker als bedoeld in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening;

– bedoeld om de gezondheidstoestand of medische begeleiding van een persoon te beoordelen, verricht in opdracht van een derde in verband met de vaststelling van aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening, of de beoordeling van geschiktheid voor een opleiding, een arbeidsverhouding of uitvoering van bepaalde werkzaamheden.

Kliniek:

Een instelling of afdeling daarvan waarin geneeskundige handelingen worden verricht. Dit kan zijn op locatie MOOI kliniek alsmede in een ziekenhuis of instelling waar de hulpverlener een aanstelling heeft.

Prijs: de kosten van de behandeling inclusief alle bijkomende kosten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen de opdrachtgever en de hulpverlener, gesloten behandelingsovereenkomst.

Artikel 3 – Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst

 1. De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan de hulpverlener de opdracht verstrekt tot het verrichten van geneeskundige handelingen.
 2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de opdrachtgever en patiënt de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt. Bij uitzonderingen voor specifieke indicaties dienen ouders of voogd toestemming te geven voorafgaand aan behandeling (zie artikel 7).
 3. Voorafgaand het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de opdrachtgever en/of de patiënt door de hulpverlener geïnformeerd over:
 4. de gehanteerde intakeprocedure;
 5. de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;
 6. alternatieven voor de behandeling;
 7. de prijs van de behandeling,
 8. het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;
 9. de bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen;
 10. de te nemen acties na het sluiten van de behandelingsovereenkomst;
 11. als van toepassing: welke hulpverlener(s) feitelijk de behandeling zal (zullen) uitvoeren of bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn betrokken;
 12. de informatie/instructies voor de patiënt, te volgen voorafgaand aan de behandeling;
 13. de instructies voor begeleiding, opvang, vervoer en bereikbaarheid;
 14. de instructies voor de patiënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de patiënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de patiënt contact moet opnemen;
 15. de bereikbaarheid van de organisatie als er complicaties optreden buiten werktijden;
 16. deze Algemene Voorwaarden.
 17. Bij de intake is de opdrachtgever verplicht de naam en de bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon op te geven. Is dit niet mogelijk, dan zal de hulpverlener de huisarts van de patiënt als zodanig beschouwen.

Artikel 4 – Opzegging van de behandelingsovereenkomst

 1. De opdrachtgever en hulpverlener kunnen beiden de behandelingsovereenkomst te allen tijde opzeggen.

Als de opdrachtgever de behandelingsovereenkomst opzegt moet hij aan de hulpverlener de kosten vergoeden die deze tot aan de opzegging heeft gemaakt. Zie Artikel 13 – Betalingsvoorwaarden.

2. De hulpverlener zal zich in geval van opzegging naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 5 – Resultaten behandeling

 1. Alle geneeskundige behandelingen betreffen een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven op een resultaat. Er kunnen ook altijd complicaties optreden. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is nimmer te garanderen.
 2. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie brengt extra kosten met zich mee.

Deel 2. Verplichtingen van de hulpverlener

Artikel 6 – Informatie

 1. De hulpverlener licht de patiënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en zijn gezondheidstoestand.
 2. Op verzoek van de patiënt wordt de in het vorige lid genoemde informatie schriftelijk verstrekt.
 3. Bij het verstrekken van de informatie als bedoeld in het eerste lid laat de hulpverlener zich leiden door wat de patiënt redelijkerwijze dient te weten over:
 4. de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk achten over de uit te voeren verrichtingen;
 5. de te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek of de behandeling voor de gezondheid van de patiënt;
 6. andere in aanmerking komende methoden van onderzoek of behandeling;
 7. de staat van gezondheid en de daarvoor te verwachten gevolgen van het onderzoek of de behandeling.
 8. De in het eerste lid bedoelde inlichtingen hoeven niet aan de patiënt te worden verstrekt als het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren. De hulpverlener mag van deze bevoegdheid slechts gebruik maken nadat hij daarover een andere hulpverlener heeft geraadpleegd.
 9. Als de hulpverlener gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de patiënt inlichtingen te onthouden, verstrekt hij deze inlichtingen zo nodig aan de contactpersoon als bedoeld in artikel 3 lid 4.
 10. De inlichtingen worden alsnog verstrekt aan de patiënt zodra het in het vierde lid bedoelde nadeel niet meer te verwachten is.
 11. Als de patiënt heeft laten weten dat hij de inlichtingen als bedoeld in het eerste lid niet wil ontvangen, blijft het verstrekken daarvan achterwege behalve als dit nadeel oplevert voor de patiënt of anderen.

Artikel 7 – Voorafgaande toestemming

 1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist.
 2. Als de patiënt dat verzoekt, legt de hulpverlener schriftelijk vast voor welke verrichtingen hij toestemming heeft verkregen en verstrekt hij de patiënt een afschrift daarvan.
 3. Als de patiënt jonger is dan 12 jaar is niet zijn toestemming vereist maar de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd.
 4. Als de patiënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar is, is naast toestemming van de patiënt de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan slechts zonder deze toestemming worden uitgevoerd als deze kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen of als de patiënt na de weigering van toestemming de verrichting weloverwogen blijft wensen.

Artikel 8 – Zorg

 1. De hulpverlener neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor de hulpverlener geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.
 2. De hulpverlener maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van medicijnen, implantaten en andere medische hulpmiddelen, die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.
 3. De hulpverlener zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige hulpverlener voor een tweede mening (second opinion) niet weigeren. De hulpverlener zal op verzoek de resultaten van de tweede mening met de patiënt bespreken.
 4. Bij ontslag uit de kliniek of ziekenhuis, vindt een ontslaggesprek plaats tussen de patiënt en een hiertoe bevoegde medewerker waarbij de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde komen. Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk of per mail meegegeven. In elk geval wordt schriftelijk meegegeven een instructie over de symptomen waarbij de patiënt contact moet opnemen met de hulpverlener.

Artikel 9 – Dossier

 1. De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt.
 2. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt de hulpverlener aantekening van de gegevens over de gezondheid van de patiënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij andere stukken met zodanige gegevens op.
 3. Onder meer worden vastgelegd:
 4. Toegediende en voorgeschreven medicatie;
 5. Als van toepassing de traceerbaarheid van medicatie, implantaten en andere medische hulpmiddelen.
 6. Op verzoek van de patiënt verstrekt de hulpverlener zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis afschrift van het dossier aan de patiënt.
 7. Verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
 8. Op verzoek van de patiënt voegt de hulpverlener een door de patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
 9. De hulpverlener vernietigt de door hem bewaarde bescheiden binnen drie maanden nadat de patiënt daarom gevraagd heeft. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt en als vernietiging volgens de wet niet mag.
 10. Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd bewaart de hulpverlener de bescheiden in het dossier gedurende 15 jaren vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Artikel 10 – Geheimhouding

 1. De hulpverlener verstrekt zonder de instemming van de patiënt geen gegevens aan derden, met uitzondering van de gevallen bedoeld in het vierde en vijfde lid van artikel 6 van deze voorwaarden.
 2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
 3. Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet:
 4. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;

Artikel 11 – Privacy

Om u goede en professionele zorg te bieden, verwerkt MOOI kliniek persoonsgegevens.

MOOI kliniek vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Men kan erop rekenen dat cliënt/patiënt gegevens bij MOOI kliniek veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

MOOI kliniek hanteert het Privacy Statement, dat op de website www.mooi-kliniek.nl ter beschikking wordt gesteld. MOOI kliniek kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op onze website.

Deel 3. Verplichtingen van de patiënt en opdrachtgever

Artikel 12 – Informatie- en medewerkingsplicht

De patiënt geeft de hulpverlener, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs.

Artikel 13 – Betalingsvoorwaarden

Betaling

 1. MOOI kliniek heeft het recht om tarieven te wijzigen. Voor elke behandeling geldt het tarief dat op de website van MOOI kliniek staat op het moment dat de behandeling plaatsvindt of is overeengekomen d.m.v. een offerte.
 2. Offertes hebben een geldigheidsduur. De geldigheidsduur is vermeld op de offerte.
 3. De opdrachtgever is de hulpverlener de overeengekomen prijs verschuldigd voor zover deze niet rechtstreeks door de ziektekostenverzekeraar wordt betaald.
 4. Behandelingen die plaatsvinden op locatie MOOI kliniek kunnen op dag van behandeling worden voldaan. Bij geen betaling vervalt de mogelijkheid op behandeling.
 5. MOOI kliniek vraagt bij ingrepen met algehele narcose bij het akkoord van de opdrachtgever vooraf een aanbetaling van €1000 voor het plannen van de OK-datum en de anesthesiologische screening. Het totale factuurbedrag dient tenminste drie weken voor operatie te zijn voldaan. Bij geen betaling vervalt de mogelijkheid op behandeling.

Annuleren/wijzigen

 1. Onverwacht verhinderd voor het Intake gesprek? Neem dan uiterlijk 48 uur van tevoren contact met ons op. We kunnen je afspraak dan verzetten of annuleren en iemand anders de mogelijkheid bieden je plaats in te nemen. Helaas zijn wij genoodzaakt de kosten van het consult in rekening te brengen wanneer je je afspraak na deze tijd annuleert of bij no-show. Aan een consult zijn € 50,- kosten verbonden.
 2. Mocht je van de behandeling af willen zien, dan kun je de afspraak binnen 7 werkdagen na dagtekening van de OK-bevestiging annuleren. Wanneer je annuleert na deze termijn, is MOOI kliniek genoodzaakt 10% van het behandelbedrag in rekening te brengen voor gemaakte kosten. Dit geldt ook voor het wijzigen in operatiedatum na 7 werkdagen bij behandelingen onder narcose en/of op externe locatie.
 3. Bij wijzigen of annulering 7 dagen of korter vóór behandeling zal 50% van de behandeling worden gefactureerd aan de opdrachtgever. Dit geldt ook voor no show op de afgesproken behandeldatum en locatie.
 4. Het verplaatsen van een behandeling kan tot uiterlijk 3 weken voor de operatie. Dit geldt alleen voor ingrepen op locatie MOOI kliniek. Verplaatsen van behandelingen op externe locaties zijn alleen mogelijk tot 7 dagen na factuurdatum. Indien u daarna de behandeldatum wil wijzigen wordt er 10% van het behandelbedrag in rekening gebracht voor gemaakte kosten. Wilt u uw behandeling wijzigen 7 dagen of korter voor behandeldatum geldt artikel 12.8
 5. Door onvoorziene omstandigheden is MOOI kliniek voorbehouden de overeengekomen behandeldatum te wijzigen.
 6. Annuleren, uitstellen of verzetten van een behandeling bij ziekte of letsel; dient de patiënt/cliënt een getekende schriftelijke medische verklaring van zijn/haar huisarts of behandelend specialist te overleggen waarin staat dat de geplande behandeling niet op de geplande behandeldatum kan plaatsvinden.

Deel 4. Aansprakelijkheid

 Artikel 14 – Aansprakelijkheid en bijkomende kosten

 1. MOOI kliniek is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van een cliënt. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.
 2. MOOI kliniek is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een oorzaak die voor rekening van de cliënt komt, zoals de door cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 3. De verjarings- en vervaltermijn van een vordering van de cliënt is, in afwijking van de wettelijke termijn, één jaar.
 4. De kosten van een operatie omvatten verschillende kosten voor de geleverde diensten: ziekenhuiskosten, honorarium voor de chirurg, de kosten van de chirurgische benodigdheden, anesthesie etc. Dit is afhankelijk van waar de operatie wordt uitgevoerd. Als de operatie (gedeeltelijk) door de zorgverzekeraar wordt vergoed, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de betalingen van eigen risico en niet-gedekte kosten zoals laboratoriumtesten. De kosten van behandeling zijn exclusief eventuele toekomstige aanvullende behandelingen, ongeacht of dit nodig is of dat de patietn/client hier zelf voor kiest. Bijkomende kosten die kunnen optreden, kunnen het gevolg zijn van complicaties.

Artikel 15 – Klachtenregeling

1. De hulpverlener beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. MOOI kliniek en ziekenhuis Zuyderland beschikken ieder over een eigen klachtenregeling. Ten aanzien van de behandelingen door MOOI op de locatie van Zuyderland is de klachtenregeling van MOOI kliniek van toepassing, mits de klacht gaat over handelen van medewerkers van Zuyderland. Bij klachten over medewerkers van Zuyderland is de klachtenregeling van Zuyderland van toepassing.